ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/07/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από πολλές προσπάθειες και με την βοήθεια όλων σχεδόν των κομμάτων καταφέραμε να διασφαλίσουμε το δικαίωμα των Δανειοληπτών για πρόσβαση στο Δικαστήριο και να διαφυλάξουμε την αξιοπιστία της Κύπρου ως κράτους δικαίου που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της. Διασφαλίσαμε επίσης το δικαίωμα των Δανειοληπτών για πληροφόρηση μέσω συστημένης επιστολής των ειδοποιήσεων που προετοιμάζουν την ιδιωτική εκποίηση.

Τα κύρια σημεία των τροποποιήσεων στα κυβερνητικά νομοσχέδια, που έχουν πλέον καταστεί Νόμος, επιταχύνουν τις διαδικασίες ιδιωτικής εκποίησης πράγμα που ομολογουμένως χαρακτηρίζει τα σύγχρονα κράτη διασφαλίζοντας ότι η ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων (υποθήκες), θα είναι δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει την υποχρέωση του προς τον δανειστή του (που μπορεί να μην είναι τράπεζα αλλά ιδιώτης).

Με την νέα νομοθεσία βελτιώνεται επίσης σημαντικά το πλαίσιο αφερεγγυότητας, που περιλαμβάνει και τα μέσα προστασίας της πρώτης κατοικίας, κάτω υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται ρητά στις σχετικές πρόνοιες (άρθρα).

Καλούμε τους Δανειολήπτες να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχονται για να προστατεύσουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους.

Ειδικότερα για το θέμα των εκποιήσεων, θα πρέπει να επισημανθεί το ότι ναι μεν η ύπαρξη αγωγής που εκκρεμεί στο Δικαστήριο, δεν αναστέλλει αυτόματα τον πλειστηριασμό, όμως με την καταχώρηση αίτησης για έκδοση προσωρινού διατάγματος με βάση το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου, παρέχεται η δυνατότητα στον Δανειολήπτη με γρήγορη διαδικασία να αναστείλει τον πλειστηριασμό, νοουμένου ότι η αγωγή του εκ πρώτης όψεως είναι βάσιμη, έχει πιθανότητα επιτυχίας και υπάρχει ο κίνδυνος εάν προχωρήσει ο πλειστηριασμός να μην αποδοθεί δικαιοσύνη στον Δανειολήπτη εάν κερδίσει την δίκη.

Κατά άλλα:

α) οι προθεσμίες των επιστολών τύπου «Θ», «Ι» και «ΙΑ» παραμένουν οι ίδιες.

ΚΑΛΟΥΜΕ τους Δανειολήπτες να παραλαμβάνουν τις πιο πάνω επιστολές, να ανταποκρίνονται θετικά επικοινωνώντας με την τράπεζα, προσπαθώντας να πετύχουν δίκαιες, βιώσιμες και μακροχρόνιες αναδιαρθρώσεις.

Τονίζουμε ότι οι Δανειολήπτες πρέπει να παραλαμβάνουν τις πιο πάνω επιστολές, που πλέον θα τους αποστέλλονται συστημένες για να γνωρίζουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Η τυχόν μη παραλαβή δεν ωφελεί καθόλου μάλιστα και είναι επικίνδυνη γιατί υπάρχει νομικό αμάχητο τεκμήριο που θεωρεί ότι η επιστολή παραλήφθηκε εάν περάσουν λίγες μέρες μετά την ημερομηνία της ειδοποίησης του ταχυδρομείου σχετικά με την συστημένη επιστολή. Τούτο σημαίνει ότι η προθεσμία θα τρέχει και πιθανόν ο πλειστηριασμός να πραγματοποιηθεί εν άγνοια του Δανειολήπτη.

Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης παραμείνει στο 80% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Αν ο πλειστηριασμός δεν πετύχει, η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου για περίοδο 3 μηνών με επιφυλασσόμενη τιμή το 50%. Εάν αποτύχει και ο 2ος πλειστηριασμός, εντός 6 μηνών η τράπεζα θα μπορεί να αγοράσει στην αγοραία αξία το ακίνητο, η να συνεχίσει τις προσπάθειες πώλησης χωρίς επιφυλασσόμενη τιμή.

Η επιλογή της ιδιωτικής εκποίησης ισχύει και για τις υποθέσεις στις οποίες έχουν εκδοθεί ήδη διατάγματα δικαστηρίου για εκποίηση μέσω κτηματολογίου.

Τέλος παρέχεται στις Τράπεζες η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που σίγουρα θα ωφελήσει την διαδικασία γιατί αποκλείει κατά ένα μεγάλο βαθμό την χειραγώγηση της διαδικασίας.

Κώστας Μελάς

Πρόεδρος ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Post navigation