Απαντητική επιστολή για αφαίρεση όλων των παρανόμων χρεώσεων

…/…/…… Αποστολέας

Προς: ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ

ΜΕ ΦΑΞ

Κύριοι,

Αρ. Λογ./Δανείου/ων ………………………Δικαιούχος:……………………….

Αρ. Ταυτ.:……………..

Σας πληροφορώ ότι, δεν δέχομαι οποιεσδήποτε χρεώσεις που κατά καιρούς αυθαίρετα επιβάλατε στον/ους πιο πάνω λογαριασμό/ους μου και κατ’ επέκταση δεν αποδέχομαι το υπόλοιπο του χρέους που ισχυρίζεστε ότι οφείλω.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ να υπολογίσετε και να αφαιρέσετε όλες τις παράνομες χρεώσεις, περιλαμβανομένου και των ποσών που έχουν εισπραχθεί παράνομα, αυθαίρετα και καταχρηστικά λόγω της αύξησης του περιθωρίου επιτοκίου από την αρχική ημερομηνία της σύμβασης μέχρι σήμερα, οποιεσδήποτε αυξήσεις βασικού επιτοκίου, περιθωρίου κέρδους, τόκου, τόκων υπερημερίας, έξοδα εκτιμήσεων, ανατοκισμό ασφαλειών, επιστολών, τηλέφωνα κ.τ.λ που έχουν επιβληθεί από την αρχή της/ων πιο πάνω συμφωνίας/ων. Επίσης αιτούμαι αναπροσαρμογής του υπολογισμού του τόκου με βάση το κλάσμα 365/365 και όχι 365/360. Εφ’ όσον γίνουν οι πιο πάνω διορθώσεις παρακαλώ αποστείλετε σε εμένα γραπτώς το νόμιμα οφειλόμενο υπόλοιπο εντός 30 ημερών από σήμερα.

Μόλις παραλάβω και μελετήσω την σχετική επιστολή σας, θα καθορίσω την θέση μου έναντι της δανειακής σύμβασης καθώς και των σχέσεων μας γενικά.

Επαναλαμβάνω την επιθυμία και προθυμία μου να εκπληρώσω τις συμβατικές μου υποχρεώσεις προς εσάς. Νοείται ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση από εσάς να διαγράψετε οποιεσδήποτε υπερχρεώσεις και να κοινοποιήσετε τις θέσεις σας σε σχέση με τα πιο πάνω, σας αποστερεί το δικαίωμα να επιβάλλετε στον λογαριασμό μου τόκους ή οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις επί των αμφισβητούμενων ποσών.

Με εκτίμηση

(Υπογ.) ………………………

Ονοματεπώνυμο ……………………….

Αρ. Ταυτότητας .……………………

 

 

Post navigation