ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ – ΜΕΡΟΣ 2

  1. ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ:

Α. Να είναι και να δηλώνουν γραπτώς πλήρως συνεργάσιμοι, δίνοντας πλήρη αναφορά για την οικονομική τους κατάσταση.

Β. Να ζητούν επίσημη γραπτή ενημέρωση για τις προτάσεις των τραπεζών σχετικά με την περίπτωση τους.

Γ. Να μην δέχονται οποιεσδήποτε χρεώσεις που τους επιβάλλουν οι τράπεζες, χωρίς να ελέγχουν την νομιμότητα τους. Να αντιδρούν απαντώντας γραπτώς.

Δ. Να απαντούν γραπτώς άμεσα σε ΟΛΕΣ τις επιστολές των τραπεζών, θέτοντας την θέση τους σχετικά σε όλα τα ζητήματα που τους αφορούν (αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας δύο πρότυπα επιστολών για να απαντηθούν οι τελευταίες επιστολές – ειδοποιήσεις των τραπεζών).

Ε. Σε περίπτωση επίδοσης αγωγής ή κλήσης για διαιτησία, να επικοινωνούν αμέσως με δικηγόρο, αγνοώντας παντελώς τις προτροπές των τραπεζών ή των αντιπροσώπων τους ότι δεν χρειάζεται να ενδιαφερθούν ούτε να παραστούν στις πιο πάνω διαδικασίες, με ψεύτικες υποσχέσεις για μείωση δόσεων ή παράταση πληρωμή τους κλπ.

  1. ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ:

Α. Η οδηγία και ο κώδικας της Κεντρικής για τις αναδιαρθρώσεις δανείων εφαρμόζεται σε όλους τους δανειολήπτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που η οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί και δεν (ή ενδεχομένως) να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν το/τα δάνεια τους. Τονίζεται ότι το εάν έχουν τερματιστεί οι λογαριασμοί τους ή τους έχουν παραπέμψουν στο τμήμα ανάκτησης χρεών, δεν επηρεάζει τα πιο πάνω.

Β. Σκοπός και στόχος της οδηγίας και του κώδικα είναι η επίτευξη δίκαιων και βιώσιμων αναδιαρθρώσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο βασικός στόχος είναι η αποφυγή των εκποιήσεων, η παραμονή των δανειοληπτών στην κατοικία και περιουσία τους, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η αποκατάσταση της ικανότητας τους να ανταποκρίνονται στις πιστοληπτικές τους υποχρεώσεις.

Γ. Η οδηγία και ο κώδικας ισχύουν από τις 9.9.2013 και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από τις τράπεζες. Η μη συμμόρφωση συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα.

Δ. Δεν είναι προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση, η καταβολή καθυστερημένων δόσεων, η εξεύρεση νέων εγγυητών, πρόσθετες εξασφαλίσεις με ακίνητη περιουσία όπως σε πολλές περιπτώσεις προβάλουν παραπλανητικά οι τράπεζες. Όμως όλα αυτά μπορούν να εξετασθούν στα πλαίσια της διευκόλυνσης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.

Ε. Οι αυξήσεις επιτοκίου, η χρέωση τόκων υπερημερίας και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις σε δανειολήπτες που έχουν επηρεαστεί από την κρίση είναι καταχρηστικές, παράνομες και ως εκ τούτου πρέπει να θεωρούνται ως μη γενόμενες.

Στ. Οι τράπεζες οφείλουν να αποφεύγουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δικαστικές διαδικασίες και να αναζητούν όλες τις πιθανές εξώδικες επιλογές.

Ζ. Οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων εφαρμόζονται και στην Κύπρο. Η πρόσφατη θέση περί του αντιθέτου που εκφράστηκε από την Τράπεζα Κύπρου (κυρίως) σε σχέση με τα δάνεια σε ξένο νόμισμα είναι αβάσιμη και παραπλανητική και πρέπει να αγνοηθεί. Οι δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας πρέπει να ενεργήσουν ανάλογα, προστατεύοντας τα δικαιώματα τους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Post navigation