ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ – ΕΓΓΥΗΤΕΣ – ΜΕΡΟΣ 3

ΓΕΝΙΚΑ:

 • Κάθε σύμβαση εγγύησης, πρέπει να είναι γραπτή και να φέρει την υπογραφή του εγγυητή και την ημερομηνία υπογραφής,

 • Καμία εγγύηση δεν ισχύει για λογαριασμό που έπαυσε να ισχύει.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Τα πιστωτικά ίδρυμα (τράπεζα) οφείλουν να παραδώσουν ή να διευθετήσουν την παράδοση στον εγγυητή ή σε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του τα ακόλουθα:

 1. Επιστολή στην οποία να αποκαλύπτονται και να καταγράφονται τα ακόλουθα συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την παροχή της εγγύησης:

  • Το ποσό του δανείου, τα επιτόκια και οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση με τον τόκο και ο τρόπος και χρόνος αποπληρωμής της συνολικής οφειλής από τον πρωτοφειλέτη,

  • Το ποσό έκαστης δόσης αποπληρωμής σε περίπτωση αποπληρωμής του δανείου τμηματικώς και η ημερομηνία ή η προθεσμία εντός της οποίας αυτή καθίσταται πληρωτέα δυνάμει της συμφωνίας δανείου,

  • Το ποσό του τόκου σε περίπτωση υπερημερίας του πρωτοφειλέτη στην αποπληρωμή του δανείου ή των δόσεων αποπληρωμής ή αθέτησης της υπόσχεσης ή υποχρέωσης του να το αποπληρώσει,

  • Σε περίπτωση ύπαρξης συνεγγυητών, το ονόματα τους, κατά πόσο ο εγγυητής και έκαστος των συνεγγυητών του κεχωρισμένως, θα παρέχει την εγγύηση του στον πιστωτή σε σχέση με ολόκληρο το ποσό που αποτελεί υπόσχεση ή υποχρέωση του πρωτοφειλέτη να καταβάλει στον πιστωτή δυνάμει της συμφωνίας δανείου ή κατά πόσο ο εγγυητής θα παρέχει στον πιστωτή την εγγύηση του μόνο για καθορισμένο μέρος του εν λόγο ποσού.

 1. Γραπτή δήλωση του πρωτοφειλέτη σχετικά με την περιουσία του και τυχόν επιβαρύνσεων της που θα ισχύουν με την σύναψη της συμφωνίας δανείου.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Ακυρότητα Σύμβασης Εγγύησης

Μια σύμβαση εγγύησης θα είναι άκυρη, εάν –

 • Η εγγύηση εξασφαλίστηκε μέσω Ψευδών Παραστάσεων που έγιναν από τον πιστωτή ή με την συγκατάθεση του και αφορούν ουσιαστικό μέρος της συναλλαγής, ή

 • Η εγγύηση εξασφαλίστηκε από τον πιστωτή τηρώντας σιωπή ως προς ουσιαστικό περιστατικό.

Περιπτώσεις Απαλλαγής Εγγυητή:

 • Όταν δεν συναινέσει ο εγγυητής στην μεταβολή των όρων της σύμβασης μεταξύ του πιστωτή και πρωτοφειλέτη, ο εγγυητής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για συναλλαγές μεταγενέστερες της μεταβολής, ή

 • Όταν υπάρχει σύμβαση μεταξύ πιστωτή και πρωτοφειλέτη που να απαλλάσσει τον τελευταίο ή με πράξη/ παράλειψη πιστωτή η οποία επιφέρει κατά νόμο απαλλαγή του πρωτοφειλέτη , ή

 • Όταν υπάρξει Σύμβαση μεταξύ πρωτοφειλέτη και πιστωτή που ο τελευταίος συμφωνεί με τον πρωτοφειλέτη να προβεί σε συμβιβασμό ή υπόσχεται να δώσει παράταση του χρόνου εκπλήρωσης ή να μην ενάγει τον πρωτοφειλέτη, απαλλάσσει τον εγγυητή από κάθε ευθύνη, ΕΚΤΟΣ αν ο εγγυητής συγκατατίθεται στην σύμβαση αυτή, ή

 • Ο εγγυητής θα απαλλαχθεί εάν ο πιστωτής τελέσει κάποια πράξη που είναι ασυμβίβαστη με τα δικαιώματα του εγγυητή ή παραλείψει να τελέσει πράξη η οποία επιβάλλεται από τις υποχρεώσεις του προς τον εγγυητή, και ως αποτέλεσμα παραβλέπεται η τελική ικανοποίηση του ιδίου του εγγυητή από τον πρωτοφειλέτη.

Ο Εγγυητής είναι υπόχρεος να καταβάλει το χρέος εάν:

 • Έχει καταστεί απαιτητό έναντι του πρωτοφειλέτη,

 • Έχει υποβληθεί αξίωση αποπληρωμής από τον δανειστή στον εγγυητή (αν προνοείται κάτι τέτοιο στην συμφωνία εγγύησης)

Σε περίπτωση έκδοσης Απόφασης εναντίον Εγγυητή, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της εάν:

 • Ο πρωτοφειλέτης έχει οικονομική δυνατότητα ή περιουσία να ικανοποιήσει την οφειλή, ή

 • Ο πιστωτής, εγγυητής και πρωτοφειλέτης συμφωνούν κατά την έκδοση της απόφασης ότι ο τελευταίος έχει την οικονομική δυνατότητα ή περιουσία να ικανοποιήσει την εξ’ αποφάσεως οφειλή και συμφωνούν να εκδοθεί διάταγμα αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης ως προς τον εγγυητή, ή

 • Ο εγγυητής έχει υποβάλει αίτηση για αναστολή και το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι ο πρωτοφειλέτης έχει την οικονομική δυνατότητα ή περιουσία να ικανοποιήσει την εξ’ αποφάσεως οφειλή.

Τα πιο πάνω εφαρμόζονται σε συμβάσεις εγγυήσεις που συνάφθηκαν μετά το 2003.

Post navigation