Δείγμα απαντητικής επιστολής στην Τρ. Κύπρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …../……/………

ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

……………………………………..

ΜΕ ΦΑΞ / ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ / ΔΙΠΛΟΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Φαξ: …………………….

Κύριοι,

ΘΕΜΑ: Λογαριασμός αρ. ……….. επ’ ονόματι του/ης ……….

Σε σχέση με τον πιο πάνω λογαριασμό και εις απάντηση της επιστολής σας ημερομηνίας …/…/……. (που παρέλαβα στις …/…/……), σχετικά με την αναθεώρηση καταλόγου προμηθειών και χρεώσεων, σας πληροφορώ ότι δεν αποδέχομαι τον αναθεωρημένο κατάλογο, όμως δεν επιθυμώ το κλείσιμο του/των λογαριασμού/ών μου.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Post navigation