Δημοσιογραφική Διάσκεψη

Δημοσιογραφική Διάσκεψη των πιο κάτω Οργανώσεων:

Λευκωσία 23/07/2014

  • Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών

  • Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

  • Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων

  • Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητα Ζωής

  • Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας

  • Συνασπισμός Μικρών Επιχειρήσεων Αυτοεργοδοτουμένων (ΣΥ.Μ.Ε.Α)

Ξεκαθαρίζουμε για πολλοστή φορά ότι δεν εκπροσωπούσαμε ούτε εκπροσωπούμε εκείνους που έχουν την δυνατότητα και δεν πληρώνουν τα δάνεια τους, ούτε εκείνους που δεν συνεργάζονται καλόπιστα και με ειλικρίνεια με τις Τράπεζες.

Εκπροσωπούμε την πλειοψηφία των καλόπιστων και συνεργάσιμων δανειοληπτών οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από την κρίση.

Τονίζουμε για πολλοστή φορά ότι δεν είμαστε εναντίον των Τραπεζών αλλά στεκόμαστε στο πλευρό των δανειοληπτών στην δύσκολη πράγματι δοκιμασία που περνούν, με κύριο γνώμονα το καλώς νοούμενο νόμιμο συμφέρον τους που συμβαδίζει με αυτό των Τραπεζών. Είμαστε εναντίον της νοοτροπίας και ενεργειών ορισμένων τραπεζιτών και Τραπεζικών υπαλλήλων, που συντηρούν παλαιές τακτικές, μεθοδεύσεις και συμπεριφορές, που είχαν το δικό τους μερίδιο στην κρίση.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Παραγνωρίζουν σχεδόν πλήρως τις πρόνοιες της οδηγίας της 09/09/2013 για την διαχείριση των καθυστερήσεων και του Κώδικα σχετικά με τις αναδιαρθρώσεις.

Συγκεκριμένα:

α) Δεν ενεργούν προληπτικά και καθυστερούν υπερβολικά να ανταποκριθούν στις αγωνιώδεις εκκλήσεις των Δανειοληπτών για αναδιάρθρωση. Σε αρκετές περιπτώσεις τερματίζουν τις δανειακές συμβάσεις και προχωρούν με αγωγές ή διαιτησίες

β) Παραπλανούν, πιέζουν και εκβιάζουν τους δανειολήπτες για να υποκύψουν και να δεχθούν λύσεις που τους προτείνουν αδιαφορώντας για την συνέχεια. Δεν δίνουν έγγραφα και λεπτομέρειες των λογαριασμών των δανείων, που τους ζητούνται από τους Δανειολήπτες.

γ) Δεν προτείνουν βιώσιμες μακροχρόνιες λύσεις που να λαμβάνουν υπόψην τις σημερινές οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών οι οποίοι δεν πρέπει να περιαγάγονται σε δυσμενή θέση.

δ) Χρεώνουν παράνομα και εντελώς αδικαιολόγητα τόκους υπερημερίας και άλλες επιβαρύνσεις και στην συνέχεια προτείνουν διαγραφή τους παρουσιάζοντας το σαν υποχώρηση – παραχώρηση.

ε) Συνεχίζουν να προβαίνουν σε παράνομη κεφαλαιοποίηση τόκων και ανατοκισμό και δεν διαγράφουν τις παράνομες και αδικαιολόγητες αυξήσεις επιτοκίων πέραν του επιτοκίου που είχε συμφωνηθεί.

στ) Δεν μειώνουν το επιτόκιο στα πλαίσια μιας αναδιάρθρωσης, αλλά αντίθετα σε αρκετές περιπτώσεις το αυξάνουν.

ζ) Απαιτούν πρόσθετες εξασφαλίσεις αδικαιολόγητα, προτάσσοντας το θέμα τούτο σαν προϋπόθεση για να εξετάσουν αναδιάρθρωση.

η) Αποτρέπουν τους δανειολήπτες από το να πάρουν ανεξάρτητη συμβουλή από λογιστές και δικηγόρους.

θ) Επιμένουν να ζητούν εξόφληση των δανείων που έδωσαν σαν μέρος του δόλιου σχεδιασμού τους για την πώληση των Αξιογράφων αντί να συμψηφίζουν τα σχετικά ποσά.

ι) Επιμένουν να χρεώνουν και να ζητούν την πληρωμή των δανείων σε ξένο νόμισμα ανάλογα με την εκάστοτε ισοτιμία και όχι με βάση την ισοτιμία που ίσχυε τον χρόνο της εκταμίευσης του ποσού του δανείου.

Στην ίδια θέση επιμένουν και για το θέμα του επιτοκίου το οποίο είχε συμφωνηθεί αυξάνοντας το κατά καιρούς, παράνομα και αδικαιολόγητα.

κ) Συνεχίζουν να χρεώνουν και να επιβαρύνουν τους λογαριασμούς των Δανειοληπτών με ασφάλιστρα επενδυτικών ασφαλειών που απαιτούσαν να γίνουν για εξασφάλιση των δανείων, έστω και αν οι Δανειολήπτες, επειδή δεν μπορούν να τα πληρώσουν λόγω οικονομικής αδυναμίας, επιθυμούν να τα τερματίσουν ή διαφοροποιήσουν.

Επισημαίνουμε ότι όλες οι αντίθετες με την Οδηγία και τον Κώδικα ενέργειες των Α.Π.Ι, σχετικά με την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στις πληρωμές των δανείων, συνιστούν ποινικά αδικήματα και είναι παράνομες.

Πέραν τούτου τονίζουμε ότι όλες οι καταχωρηθείσες δικαστικές διαδικασίες εκ μέρους των Α.Π.Ι, χωρίς να ακολουθήσουν την διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία και στον κώδικα, θα απορριφθούν σας πρόωρες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι Δανειολήπτες μεμονωμένα αλλά και οι 6 οργανωμένοι φορείς κατά καιρούς καταγγείλαμε την πιο πάνω απαράδεκτη συμπεριφορά. Αντιμετωπίσαμε όμως την εγκληματική αδιαφορία του κράτους μέσω των οργάνων του.

Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έγιναν αναδιαρθρώσεις στο βαθμό που όλοι ανέμεναν. Εκείνες δε που έγιναν θα αποτύχουν διότι δεν έτυχαν ορθολογιστικού σχεδιασμού.

Οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές για τις Τράπεζες και το κράτος. Οι Δανειολήπτες εκεί που ήταν είναι, και σίγουρα θα είναι, χωρίς ουσιαστικό επηρεασμό των δικαιωμάτων τους, τα οποία θα προστατεύσουμε με όλα τα νόμιμα μέσα.

Οι Τράπεζες ΔΕΝ θα επιβιώσουν χωρίς τους Δανειολήπτες που το μόνο που ζητούν και ΑΠΑΙΤΟΥΝ είναι δίκαιη μεταχείριση.

Επαναλαμβάνουμε ότι οι δικαστικές διαδικασίες δεν ωφελούν κανένα κα κυρίως τις Τράπεζες που εντελώς παράλογα, ενεργούν με τον ίδιο τρόπο και νοοτροπία όπως και πριν την κρίση αναμένοντας διαφορετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα αυτό το αποτέλεσμα δεν θα έρθει.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και των διαδικασιών για γρήγορη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων αλλά και των διαδικασιών για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας.

Διαφωνούμε με την άμεση εφαρμογή της γιατί οι Δανειολήπτες έχουν υποστεί μείωση των οικονομικών τους πόρων χωρίς να ευθύνονται. Γι’ αυτό δικαιούνται ανάλογης μεταχείρισης και προστασίας της περιουσίας τους, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

ΔΕΝ δεχόμαστε καμία έκπτωση στα δικαιώματα μας και θα υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις ενώπιον δικαστηρίων τόσο Εθνικών όσο και Ευρωπαϊκών αλλά και άλλων οργάνων τις δίκαιες αυτές θέσεις ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ.

 

Post navigation