ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Λευκωσία 09/01/2015

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

  • Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών

  • Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

  • Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων

  • Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητα Ζωής

  • Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας

  • Συνασπισμός Μικρών Επιχειρήσεων Αυτοεργοδοτουμένων (ΣΥ.Μ.Ε.Α).

Α)ΟΥΤΟΠΙΑ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (όλα γίνονται εις βάρος των Δανειοληπτών)

1. Οι αναδιαρθρώσεις όπως γίνονται μέχρι τώρα, έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγούνται οι δανειολήπτες:

1.1 Στην υπογραφή νέων συμφωνιών μέσω των οποίων οι Τράπεζες και τα Συνεργατικά (στη συνέχεια ΑΠΙ), αποκτούν πολλαπλά πλεονεκτήματα και εξασφαλίζουν την παντοδυναμία τους, αφού νομιμοποιούν τις παρανομίες τους και αποστερούν από τον δανειολήπτη οποιοδήποτε όφελος μπορεί να έχει από την αρχική δανειακή Συμφωνία που υπέγραψε.

1.2 Στην αποδοχή του ισχυριζόμενου σαν οφειλόμενου ποσού το οποίο συμπεριλαμβάνει σοβαρές υπερχρεώσεις από αυξήσεις επιτοκίου και άλλες παράνομες επιβαρύνσεις.

1.3 Στην αποδοχή και επικύρωση αυξημένου επιτοκίου σε σχέση με το αρχικά συμφωνημένο.

1.4 Στην επιβάρυνση με διάφορες χρεώσεις που δημιουργούν παράνομο κέρδος για τις τράπεζες και ζημιά για τους Δανειολήπτες.

1.5 Στην παραχώρηση επιπρόσθετων εξασφαλίσεων (υποθηκών και άλλων εγγυήσεων).

2.0 Η διαδικασία αναδιάρθρωσης καθυστερεί υπερβολικά επιβαρύνοντας τους Δανειολήπτες με αχρείαστα έξοδα.

2.1 Ταλαιπωρεί αφάνταστα και τους πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές και στο τέλος δεν οδηγεί σε μια σωστή και δίκαιη λύση, αλλά συνήθως οδηγεί σε πλεονεκτήματα των Τραπεζών.

2.2 Κατά την διάρκεια της οποιασδήποτε διαδικασίας αναδιάρθρωσης τα ΑΠΙ αντί να αναστείλουν οποιαδήποτε μέτρα, συνεχίζουν τις διαδικασίες για να οδηγήσουν τους Δανειολήπτες στο Δικαστήριο.

2.3 Τα ΑΠΙ συμπεριφέρονται άσχημα στους δανειολήπτες παραπλανώντας τους με διάφορα ανυπόστατα ψεύδη και δικαιολογίες, τους πιέζουν, απειλούν και εκβιάζουν για να τους αναγκάσουν να υπογράψουν αυτά που τους προτείνουν.

3.0 Η αναδιάρθρωση μπλοκάρεται είτε από απαίτηση των ΑΠΙ για αυξημένες εξασφαλίσεις, είτε από την απαίτηση τους για αύξηση των συνοφειλετών με την πρόσθεση κάποιου νεότερου συνοφειλέτη για να γίνει η επιμήκυνση εφικτή, είτε από την ανάγκη συνεργασίας και των εγγυητών οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν προς αξιολόγηση τα ίδια δικαιολογητικά με τον πρωτοφειλέτη και οι οποίοι, όπως φαίνεται από την πρακτική, δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.

3.1 Η εξάρτηση της αναδιάρθρωσης από τη συνεργασία του εγγυητή βάζει τροχοπέδη ακόμα και στην εξέταση της αναδιάρθρωσης και εναποθέτει στους ώμους του Δανειολήπτη μια ευθύνη η οποία είναι πέραν της δικής του δυνατότητας να ελέγξει.

3.2 Επιβαρύνονται οι οικογένειες από τη μεταφορά της υποχρέωσης της αποπληρωμής του δανείου και τα λάθη άλλων, στις πλάτες των παιδιών τους, τα οποία στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν, αρχίζουν την ζωή τους βεβαρημένα με χρέη.

3.3 Ούτως ή άλλως τα ΑΠΙ οδηγούν συνεχώς τους Δανειολήπτες στα δικαστήρια. Εκείνες δε οι περιπτώσεις που έγιναν (επεβλήθηκαν) αναδιαρθρώσεις, σε 1-2 χρόνια θα καταλήξουν κι αυτές στα δικαστήρια, αφού είναι σίγουρο ότι δεν θα εξυπηρετούνται τα δήθεν αναδιαρθρωμένα δάνεια.

4. Οι Διαιτησίες στις οποίες οδηγεί τους Δανειολήπτες ο Συνεργατισμός ΔΕΝ είναι αναδιαρθρώσεις όπως παραπλανητικά τους λένε. Συγκεκριμένα οι Δανειολήπτες οι οποίοι αποδέχονται την διαδικασία αυτή πρέπει να έχουν υπόψη ότι τούτο συνεπάγεται:

4.1 την αποδοχή του ισχυριζόμενου υπολοίπου του δανείου που περιλαμβάνει πολλές υπερχρεώσεις.

4.2 την συνεπακόλουθη επιβολή (βάση του αποδεχόμενου υπολοίπου) μιας υπερβολικής δόσης τόκων.

4.3 την εγγραφή της διαιτητικής απόφασης ως κανονικής απόφασης στο Επαρχιακό Δικαστήριο με την οποία η τράπεζα έχει δικαίωμα την ΑΜΕΣΗ εκτέλεση της και την εκποίηση του ακινήτου αποστερώντας έτσι στον Δανειολήπτη το πιο σημαντικό Συνταγματικό του δικαίωμα, το δικαίωμα για μια δίκαιη δίκη της υπόθεσης του και υπεράσπιση της περιουσίας του στο Δικαστήριο.

Β)ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

1. Όσον αφορά τα δάνεια που εξασφαλίζονται με αξιόγραφα, θεωρούμε άδικο, παράτυπο και παράνομο, οι τράπεζες να απαιτούν εξόφληση των δανείων που εξασφαλίζονται με αξιόγραφα – η αξία των οποίων μηδενίστηκε ή απομειώθηκε κάθετα – τη στιγμή που η κυκλοφορία και η διάθεση των αξιογράφων αυτών σε ιδιώτες κρίθηκε παράνομη από την Κεντρική Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πολύ δε περισσότερο αφού για τον μηδενισμό/την απομείωση της αξίας των αξιογράφων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ φέρουν οι ίδιες οι τράπεζες. Γι’ αυτό και επιβάλλεται άμεσος συμψηφισμός των δανείων αυτών με τα ενεχυριασμένα αξιόγραφα. Σχετικά δε, με τα ενεχυριασμένα αξιόγραφα της Λαϊκής, την ευθύνη για τον συμψηφισμό έχει η Τράπεζα Κύπρου, στην οποία μεταφέρθηκαν τα δάνεια της Λαϊκής.

Γ)ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ

1. Γιατί στο Δικαστήριο θα διαπιστωθεί η πραγματική υποχρέωση του Δανειολήπτη και θα επιβληθεί η συμμόρφωση των ΑΠΙ με τον νόμο τόσο για το κεφάλαιο όσο και για τους τόκους.

2. Γιατί στο δικαστήριο όπου θα τύχουν μιας δίκαιης και όχι δόλιας, ετσιθελικής και παραπλανητικής μεταχείρισης, όλα δε τα ποσά και οι αποπληρωμές, θα επαναϋπολογιστούν δίκαια και θα κατανεμηθούν σωστά έναντι του νόμιμα και πραγματικά οφειλόμενου ποσού (κεφαλαίου και τόκων).

3. Γιατί το Δικαστήριο θα αφαιρέσει όλες τις υπερχρεώσεις οποιασδήποτε φύσης και θα επιβάλει επαναϋπολογισμό των τόκων που πληρώθηκαν ως αποτέλεσμα της μη κατανομής των ποσών που πληρώθηκαν έναντι της πραγματικής οφειλής.

4. Γιατί το Δικαστήριο θα προστατεύσει τον Δανειολήπτη από την αύξηση του συνολικού κόστους δανεισμού πέραν από το συμβατικά συμφωνημένο που είναι το πιο σύνηθες αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης και το πιο δύσκολο να αντιληφθεί ο Δανειολήπτης στον οποίο δίνεται η εντύπωση ότι το επιτόκιο του θα παραμείνει το ίδιο.

5. Γιατί στο Δικαστήριο θα διεκδικήσει σωστή, δίκαιη και πραγματικά βιώσιμη αναδιάρθρωση σύμφωνα με τις τωρινές δυνάμεις τους.

Δ)ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

1. Διαφωνούμε με την τροποποίηση του Κώδικα Συμπεριφοράς για τις αναδιαρθρώσεις και καλούμε την Κεντρική Τράπεζα να λάβει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ άμεσα μέτρα για την εφαρμογή του.

2. Παροτρύνουμε τους Δανειολήπτες έστω και αν δεν συμφωνούν με τους τρόπους που τα ΑΠΙ προσπαθούν να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια τους, έστω και αν βρίσκονται σε δικαστική διαδικασία, να αποπληρώνουν τις δόσεις τους στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους καθορίζοντας ότι πληρώνουν έναντι του κεφαλαίου. Μόνο έτσι δεν θα ανησυχούν ότι τα χρήματα τους πέφτουν στη μαύρη τρύπα των παράνομων τόκων και άλλων υπερχρεώσεων.

3. Για όσες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία μέσω του Χρηματοοικονομικού Επίτροπου καλούμε τους Δανειολήπτες να την ακολουθήσουν.

4. Επειδή ο σκοπός μας είναι η εφαρμογή της Οδηγίας και του Κώδικα, αλλά και η προώθηση των σωστών αναδιαρθρώσεων, ούτως ώστε να προστατευθούν οι Δανειολήπτες, έχουμε δημιουργήσει ομάδα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, που θα δέχονται δωρεάν τους Δανειολήπτες, θα τους συμβουλεύουν για το είδος αναδιάρθρωσης που πραγματικά δικαιούνται, και θα τους διαφωτίζουν για τις υποχρεώσεις των ΑΠΙ και για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν τα δικαιώματα τους. Συγκεκριμένα:

Λευκωσία: α) Γραφεία Κυπριακός Σύνδεσμος

Καταναλωτών καθημερινά εκτός

Παρασκευής η ώρα 14:00 μ.μ

β) Γραφεία Σ.Υ.Μ.Ε.Α καθημερινά ώρες

γραφείου

Λεμεσός: α) Γραφεία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Κατοικίας κάθε Τετάρτη 16:00-18:00

5. Για όσους θέλουν να προσφύγουν στο Δικαστήριο θα αναρτήσουμε στις ιστοσελίδες μας σχετικά έντυπα και πρότυπα και θα βοηθούμε τους Δανειολήπτες να καταχωρούν μόνοι τους δικαστικές διαδικασίες εναντίον των ΑΠΙ ή να υπερασπίζονται τις εναντίον τους αγωγές.

6. Επεξεργαζόμαστε Κώδικα Δανειοληπτών για να ενημερώνονται οι Δανειολήπτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

7. Θα οργανώσουμε κοινές ανοικτές συγκεντρώσεις σε κάθε επαρχία για άμεση ενημέρωση των Δανειοληπτών για τα δικαιώματα τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινώσουμε την ερχόμενη εβδομάδα.

Λευκωσία 09/01/201

Post navigation