Επιστολή που μπορεί ο πελάτης να αποστέλλει για να εκφράσει την διαφωνία του σχετικά με τις νέες χρεώσεις των Τραπεζών.

Κύριοι,

Θέμα: νέες χρεώσεις

Εγώ/εμείς ο/ οι κάτωθι υπογεγραμμένος/οι με ΑΔΤ/ΗΕ / ……………… σε απάντηση στην επιστολή σας ημερομηνίας ………………… με την οποία μου γνωστοποιείτε τις νέες σας χρεώσεις σας πληροφορώ ότι δεν τις αποδέχομαι και επιφυλάσσω πλήρως τα δικαιώματά μου.

ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Post navigation