Συνοπτική Γενική Ενημέρωση Δανειοληπτών

 

 

12/02/2015

Συνοπτική Γενική Ενημέρωση Δανειοληπτών

Αγαπητοί Δανειολήπτες,

Αν λόγω της οικονομικής κρίσης, η οικονομική σας κατάσταση έχει επηρεασθεί σε σημείο που να αδυνατείτε να αντεπεξέλθετε στις δανειακές σας υποχρεώσεις, με τον τρόπο που προβλέπει η σύμβαση δανείου σας, σας καλούμε να αιτηθείτε την αναδιάρθρωση του δανείου σας.

Η Οδηγία και ο Κώδικας της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρουν ρητά ότι όλα τα Αδειούχα Πιστωτικά Ιδρύματα ΑΠΙ (δηλαδή, οι Τράπεζες και τα Συνεργατικά), οφείλουν να προχωρούν με δίκαιες, σωστές και βιώσιμες αναδιαρθρώσεις δανείων, βάσει των σημερινών οικονομικών δυνατοτήτων των δανειοληπτών, λαμβανομένων, οπωσδήποτε, υπ’ όψιν όλων των επικρατουσών οικονομικών, κοινωνικών και νομικών περιστάσεων.

Ως Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ) σας συμβουλεύουμε να έχετε υπ’ όψιν σας τα εξής:

1. Η εφαρμογή της Οδηγίας και του Κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας, ημερομηνίας 09.09.2013, είναι υποχρεωτική για όλα τα Αδειούχα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ). Παράβαση της Οδηγίας και του Κώδικα αποτελεί πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα για το οποίο μπορούν να κατηγορηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, από τον Πρόεδρο του ΑΠΙ μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο.

2. Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας (www.syprodat.com), έχουμε αναρτήσει τον Κώδικα Συμπεριφοράς Δανειοληπτών. Σας καλούμε να τον διαβάσετε.

3. Η αίτησή σας για αναδιάρθρωση πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς στο τραπεζικό σας ίδρυμα.

  • Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας θα βρείτε Πρότυπο Επιστολής Αίτησης Αναδιάρθρωσης Δανείου.

  • Η επιστολή σας θα πρέπει να σταλεί συστημένη, με φαξ ή email ή δια χειρός σε δύο αντίγραφα, το ένα από τα οποία, θα πρέπει να σφραγιστεί από την τράπεζα και να το κρατήσετε ως απόδειξη παραλαβής της αίτησής σας από την τράπεζα. Είναι πολύ σημαντικό να βεβαιώνεστε για την αποστολή και παραλαβή της κάθε επιστολής σας προς την τράπεζα.

4. Καλό είναι να αποστέλλετε συνοδευτική επιστολή, μαζί με την αίτησή σας για αναδιάρθρωση, στην οποία να αναφέρετε την δική σας ΓΕΝΙΚΗ πρόταση αναδιάρθρωσης. (Βλέπε επιστολή ΤΥΠΟΣ 5).

  • Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει Πρότυπο Συνοδευτικής Επιστολής.

5. Αν δεν έχετε απάντηση, είτε αρνητική, είτε θετική, από την τράπεζα, να στείλετε ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ που να παραπέμπει την τράπεζα στην αρχική σας επιστολή αίτησης.

6. Αν, παρά την υπενθύμιση, δεν λάβετε απάντηση μετά από 15-20 μέρες να στείλετε και άλλη υπενθύμιση. Αν και στη δεύτερη αυτή υπενθύμιση δεν έχετε απάντηση σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τον Σύνδεσμό μας τηλεφωνικά για να δούμε πως θα σας βοηθήσουμε.

7. Στην περίπτωση που η τράπεζα απαντήσει αρνητικά στην επιστολή σας, βεβαιωθείτε ότι μέσα από την επιστολή σας δίδονται:

  • Σαφής επεξήγηση της απόφασης,

  • Τα βασικά επιχειρήματα και η αιτιολογία της αρνητικής απόφασης.

8. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επανεξέταση της αρνητικής απόφασης από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της Τράπεζας εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης της Τράπεζας.

9. Σε αντίθετη περίπτωση που η Τράπεζα απαντήσει στην επιστολή σας θετικά, με «επιστολή προσφοράς», βεβαιωθείτε ότι η «επιστολή προσφοράς» σας δίνει:

  • Σαφής επεξήγηση της προσφοράς και τι συνεπάγεται η προτεινόμενη λύση,

  • Τα βασικά επιχειρήματα και την αιτιολογία της απόφασης,

  • Τους νέους όρους και προϋποθέσεις που υπόκεινται σε έγκριση,

  • Ανάλυση όλων των επιπλέον εξόδων, αν υπάρχουν, που πρέπει να καταβάλετε ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης αναδιάρθρωσης,

  • Τα επόμενα βήματα προκειμένου να αποδεχθείτε επισήμως την προσφορά και να νομιμοποιηθούν οι τροποποιήσεις της ισχύουσας σύμβασης.

10. Απαιτήστε από την τράπεζα να σας δώσει όλες τις προτάσεις και προκαταρτικές συμφωνίες ΓΡΑΠΤΩΣ.

11. Αν συμφωνείτε με το περιεχόμενο της πρότασης που σας έγινε, να συμπληρώσετε τα σχετικά έντυπα και να τα αποστείλετε πίσω μέσα στα πλαίσια της προθεσμίας που θα σας δοθεί.

12. Σας καλούμε να ΜΗΝ δεχτείτε οποιαδήποτε πρόταση από την Τράπεζα που δεν είναι προς όφελός σας.

  • Τα ΑΠΙ οφείλουν να είναι δεκτικά σε δικά σας σχόλια επί της επιστολής προσφοράς και σε περίπτωση που έχουν γίνει λάθη στην αξιολόγηση από το ΑΠΙ λόγω λαθών στα γεγονότα ή στις παραδοχές, τότε το ΑΠΙ οφείλει να αναθεωρήσει την αξιολόγησή σας και να σας παρουσιάσει εκ νέου αναθεωρημένη λύση αναδιάρθρωσης.

  • Αν η τελική «προσφορά» της Τράπεζας δεν σας ικανοποιεί, ενημερώστε γραπτώς την Τράπεζα περί της απόρριψης της προσφοράς εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της τελικής επιστολής προσφοράς (της προσφοράς που περιλαμβάνει την τελική προτεινόμενη λύση αναδιάρθρωσης).

  • Η τράπεζα οφείλει να σας καλέσει γραπτώς εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή της απορριπτικής επιστολής σας, για να εξερευνήσετε μαζί και άλλες επιλογές.

  • Σε περίπτωση διαφωνίας, έχετε δικαίωμα να διαβιβάσετε ένσταση στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της Τράπεζάς σας εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της αρχικής «επιστολής προσφοράς».

  • Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας υπάρχει Πρότυπο Επιστολής προς την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να αποταθείτε και να κοινοποιήσετε στη τράπεζα και σε εμάς ότι διαφωνείτε με το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Στην συγκεκριμένη επιστολή διαγράψετε ότι δεν εφαρμόζει στην περίπτωση σας.

13. Δικαίωμα προσφυγής στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο

Α) Γενικό δικαίωμα προσφυγής

  • Όλοι οι δανειολήπτες που έχουν διαφορές με τα ΑΠΙ το ύψος των οποίο δεν υπερβαίνει τις €170.000, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο με επιστολή. Η επιστολή μπορεί να σταλεί ταχυδρομικά ή με email ή με φαξ ή να παραδοθεί και πρέπει να περιγράφει το παράπονο και οποιαδήποτε απάντηση από τα ΑΠΙ έλαβε ο δανειολήπτης.

  • Κατά την υποβολή του παραπόνου, δεν πρέπει να βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία για την εξέταση του ίδιου παραπόνου ή να έχει εκδοθεί απόφαση για το ίδιο παράπονο από το Δικαστήριο.

Β) Διαδικασία διορισμού διαμεσολαβητή

Σε περιπτώσεις όπου:

  • το αρχικό ποσό δανείου είναι μέχρι €350.000 και εξασφαλίζεται με υποθήκη επί ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

  • κατά το χρόνο υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί απόφαση από δικαστήριο ή απόφαση Διαιτησίας ή δεν βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία ή διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου.

Οι δανειολήπτες μπορούν σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παροχή των οικονομικών τους στοιχείων προς τα ΑΠΙ είτε δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την παραλαβή της προτεινόμενης λύσης αναδιάρθρωσης να υποβάλουν αίτηση στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο προκειμένου αυτός να διορίσει διαμεσολαβητή.

Αν αποφασίσετε να πάτε σε διαμεσολαβητή καλό θα ήταν να έχετε πάρει συμβουλή από ειδικό και να γνωρίζετε

  • Τι είδους αναδιάρθρωσης/λύσης χρειάζεστε για να γίνετε βιώσιμοι,

  • που η τράπεζα καταπάτησε τα δικαιώματα σας,

  • ποιο είναι το ποσό των υπερχρεώσεων που έχετε υποστεί,

και να έχετε την δική σας πρόταση έτοιμη κατά την διαπραγμάτευση ενώπιον του διαμεσολαβητή.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας για όλες τις εξελίξεις.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Post navigation