ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ – ΕΓΓΥΗΤΕΣ – ΜΕΡΟΣ 3

ΓΕΝΙΚΑ: Κάθε σύμβαση εγγύησης, πρέπει να είναι γραπτή και να φέρει την υπογραφή του εγγυητή και την ημερομηνία υπογραφής, Καμία εγγύηση δεν ισχύει για λογαριασμό που έπαυσε να ισχύει. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Τα πιστωτικά ίδρυμα (τράπεζα) οφείλουν…

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ – ΜΕΡΟΣ 2

ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ: Α. Να είναι και να δηλώνουν γραπτώς πλήρως συνεργάσιμοι, δίνοντας πλήρη αναφορά για την οικονομική τους κατάσταση. Β. Να ζητούν επίσημη γραπτή ενημέρωση για τις προτάσεις των τραπεζών σχετικά με την περίπτωση τους. Γ. Να μην δέχονται…

Οδηγίες σε σχέση με την ετοιμασία και αποστολή στης επιστολής Τύπος 2:

Η επιστολή – Τύπος 2 – γίνεται από τους δανειολήπτες που μέχρι τώρα δεν είχαν οποιαδήποτε επαφή με την τράπεζα και έλαβαν την επιστολή – ειδοποίηση από την τράπεζα για εξόφληση των λογαριασμών τους. Όλοι οι δανειολήπτες πρέπει να βεβαιώνονται…

Απαντητική επιστολή δανειοληπτών ΤΥΠΟΣ 2

Τράπεζα . . . . . .. . . . . . Λειτουργός Εξυπηρέτησης:………………………. Ημερομηνία:…./…./…. ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ Όνομα: ……………………. Διεύθυνση……………..…… Τηλ:………………………… Α.Δ.Τ:………………………. Κύριοι, Θέμα: Επιστολή σας ημερ. …/……/…. (που ταχυδρομήθηκε και παρελήφθη αργότερα)– αρ. λογ/σμου/σμων………………………………………………… Δικαιούχος………….…………………………………………………………… —————————————————————————————- Σε σχέση με την…

Posts navigation